Systém správy a údržby dopravních cest

Vedle samotné diagnostické činnosti sběru dat a vyhodnocení je druhým hlavním směrem činnosti společnosti Proteo Consult vývoj a implementace softwarové platformy pro Systém správy a údržby dopravní cesty - road/rail managment system (RMS).

PROTEO CONSULT VISIONARY je vývojovou platformou pro systém hospodaření s dopravní cestou pro oblast silničního a železničního managementu. V oblasti silnic, železnic a kolejových tratí, tramvají a metra, jsme schopni poskytnout komplexní systém správy jako efektivní preventivní nástroj zvyšování životnosti dopravní cesty a především optimalizace nákladů na její údržbu.

Ve chvíli kdy, správce či investor disponuje relevantním množstvím diagnostických dat, resp. je systémovým opatřením zajištěno, že tato kontinuální data má k dispozici, lze garantovat, že jeho úspory v rámci nákladů v průběhu celého životního cyklu komunikace klesnou v rozsahu nejméně 15% - 20%.

Činnosti v rámci systému

  • Prognóza vývoje poruch vozovek a kolejí
  • Odhad zbytkové životnosti
  • Odhad nákladů na opravy a rekonstrukce jednotlivých úseků
  • Identifikace problémových úseků – případné využití hodnocení PK klasifikačními stupni
  • Optimalizace metod a doby zahájení údržby a oprav
Systém správy a údržby dopravních cest

Diagnostické metody

  • Georadar (GPR) - periodický sběr dat v jednotlivých fázích života dopravní cesty vzhledem ke konstrukci cesty
  • 3D laserscan - periodickýc sběr dat dopravních cest z pohledu geometrie a obecné pasportizace
  • Termální kamera - kontrola stavu dopravní cesty vzhledem k podpovrchovým poruchám
Systém správy a údržby dopravních cest